INFORMARE[1] PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL transmise RIVER DEVELOPMENT SRL pentru prelucrare

RIVER DEVELOPMENT SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează  datele cu caracter personal – pe care Dumneavoastră le furnizați – în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

În acest context, având în vedere obligațiile ce ne revin, vă comunicăm următoarele:

a) identitatea şi datele de contact ale operatorului:

RIVER DEVELOPMENT SRL

 • adresa: București, str. Splaiul Independenței nr. 319, Clădirea Berlin, Ob. 5, et. 1 , sala 1, Sector 6, România;
 • email: office@riverdevelopment.ro

b) datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor:

Support Data Protection SRL

email: rgdp@riverdevelopment.ro, tel. 074534505

 

c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal şi temeiul juridic al prelucrării:

 • scopurile prelucrării:
  • stabilirea interviului.
 • temeiurile juridice:
  • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin.1 lit. b);
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi (art. 6, alin. 1 lit. f – stabilirea unui portofoliu de candidați la angajare pentru diverse posturi din cadrul River Development/ firmelor din Grup Sema).

 

d) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal:

 • personalul desemnat din cadrul Departamentului Resurse Umane, șeful Departamentului în care se află postul vizat de solicitarea Dumneavoastră de angajare, conducerea River Development, care vă prelucrează datele strict în scopul menționat;
 • operatorii asociați ai RIVER DEVELOPMENT (firme din Grup Sema);
 • persoane împuternicite să prelucreze date cu caracter personal în numele nostru (ex: furnizori externi de: formare profesională, securitatea muncii, medicina muncii, asigurări de sănătate, distribuție tichete de masă, gestionare parc auto, firme de curierat, bănci), furnizorii, clienții și colaboratorii firmei care intră în contact cu dumneavoastră pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, după caz (conform fișei postului);
 • instituții de stat, conform competențelor legale (ex: ANAF, Inspectoratul de Muncă, Casa de Asigurări de Sănătate; Casa de Pensii; AJOFM etc).

De asemenea, vă informăm cu următoarele[2]:

 • perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal furnizate, respectiv în care vor fi păstrate în portofoliul nostru de candidați la angajare, este de 1 an de zile după finalizarea procesului de recrutare, respectiv după primirea unui răspuns din partea noastră la solicitarea Dumneavostră de angajare, termen după care datele vor fi șterse cu respectarea prevederilor legale. Dacă nu doriți ca datele Dumneavoastră să fie păstrate în portofoliul de candidați la angajare, vă rugăm să ne adresați o cerere de ștergere, datele urmând a fi șterse din baza noastră de date în 30 de zile.
 • în legătură cu datele cu caracter personal furnizate RIVER DEVELOPMENT SRL aveți următoarele drepturipe care le puteți exercita prin solicitări adresate nouă prin intermediul formularelor pe care vi le punem la dispoziție la cerere: dreptul la acces, rectificarea sau ștergerea acestora, restricționarea prelucrării sau dreptul de a vă opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor.
 • aveți dreptul de a vă adresa autorității naționale de supraveghere, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), în cazul în care doriți să depuneți o plângere privind modul în care vă protejăm datele cu caracter personal furnizate (prin utilizarea formularelor specifice disponibile la adresa dataprotection.ro).
 • dacă este cazul, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul acordat firmei RIVER DEVELOPMENT SRL pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în situația în care acesta v-a fost solicitat (pentru prelucrări legate de interese legitime ale firmei), fără a afecta în vreun fel legalitatea prelucrărilor anterioare efectuate de firmă în baza acordului Dumneavoastră.
 • furnizarea de către Dumneavoastră a datelor cu caracter personal constituie o necesitate pentru ca noi să întreprindem demersuri în scopul realizării interviului, nefurnizarea lor făcând imposibilă derularea procesului de recrutare/ angajare.
 • RIVER DEVELOPMENT SRL nu utilizează procese decizional automatizate (inclusiv crearea de profiluri) sau alte astfel de prelucrări privind datele cu caracter personal furnizate.

În cazul în care RIVER DEVELOPMENT SRL va intenționa să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, vă vom furniza, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul secundar respectiv şi orice informații suplimentare relevante, similare celor de mai sus.

Vă informăm că, în calitate de operator de date cu caracter personal, respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și aplicăm măsuri tehnice și organizatorice de protejare a datelor Dumneavoastră cu caracter personal împotriva prelucrărilor neautorizate sau ilegale, precum și împotriva pierderilor sau distrugerilor accidentale sau ilegale.

[1] – conform art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 : Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată

[2] – informații menționate la art. 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/679.